KUNNSKAP, KOMMUNIKASJON, MEDVIRKNING OG MANGFOLD I PROFESJONSSAMMENHENG

Strategisk satsningsområde ved Høgskolen i Østfold 2010-2013
Høgskolen i Østfold har gjennom dette satsningsområdet etablert et grunnlag for å styrke FOU-arbeidet ved høgskolen og åpne opp for avdelingsovergripende og tverrfaglig forskning og utviklingsarbeid.

 Mål:
- Å utvikle kunnskap om relasjoner mellom kunnskap, kommunikasjon og medvirkning i sosial og diskursiv praksis av mangfoldet av aktører i profesjonssammenheng.
- Å etablere et sterkt FOU-miljø på strategisk sentrale områder innenfor samfunnnsvitenskap og humaniora og profesjonsutdanningene ved Høgskolen i Østfold.  – Å produsere tverrfaglig FOU-arbeid og utvikle forskerfellesskap på tvers av avdelinger med prioritering av en bred deltakelse fra flere fagmiljøer.
- Å nyttiggjøre seg forskningen og utviklingsarbeidet slik at dette kan styrke studietilbudene og undervisning ved høgskolen og øke kontakten med ulike brukergrupper i regionen.
- Å styrke og videreutvikle FOU-nettverk nasjonalt og internasjonalt innenfor strategiområdet. På sikt utgjør Oslofjordalliansen én nasjonal samarbeidsarena på strategiområdet

Satsningsområdet har følgende hovedproblemstilling:
Hvordan foregår kunnskapsutvikling, medvirkning og kommunikasjon i lys av mangfold og hvilke konsekvenser har slik innsikt for fag- og profesjonsutøvelse?    Det er satt opp tre tema:
1. Kunnskap, meningsskaping og verdidanning med utgangspunkt i tekst og kommunikative handlinger i profesjonssammenheng
2. Aktører og maktforhold i sosial og diskursiv praksis i profesjonssammenheng -  spenninger mellom ulike interesser og verdier
3. Mangfold, meningsskaping og kommunikasjon over språk- og kulturgrenser

Med utgangspunkt i de tre temaområdene skal forsknings- og utviklingsprosjekter innen strategiområdet bidra til utvikling av en fag- og profesjonsrelevant kunnskapsutvikling bl.a. ved tre doktorgradsprosjekter.  Det skal stimuleres til drøfting av fagovergripende emner og metodiske grunnproblemer blant de tilsatte i forskjellige faglige fora.  Det vil utvikles åpne og stimulerende fellesarenaer for forskere, forskerstudenter og dem i personalet som ønsker det. Slike fora vil være aktuelle  bla. for dem som er i gang med førstekompetanseprogram. Det vil også være aktuelt å videreutvikle allerede etablerte fora (som doktorseminarer og fagdebatikk). Med tanke på å involvere studenter i utviklings- og prosjektarbeid på alle nivå tas det sikte på å presentere aktuelle forsknings- og utviklingsarbeider på området i studieprogrammer ved høyskolen i undervisningen.

Prosjektledere: Professor Anne-Lise Arnesen og professor Sigmund Kvam

Det er oppnevnt en referansegruppe som hadde sitt første møte 6. april 2011. Referansegruppen har følgende sammensetning: Prosjektledelsen:  Professor Anne-Lise Arnesen Professor Sigmund Kvam

Dekanene: Dekan ved Avdeling for lærerutdanning Dekan ved Avdeling for Økonomi, språk og samfunn

Interne fagrepr.: Professor Turid Elsness (LU) og Professor Tor Claussen (ØSS)

Eksterne fagrepr.: Professor Lisbeth Lundahl, Universitetet i Umeå og Ass. professor Peter Kastberg, Universitetet i Århus

Stipendiatrepr.: Førstelektor Trine Anker (PhD- stipendiat i 2011)

Brukerrepresentant: Seniorrådgiver kommunikasjon Lars Hovland, Fylkesmannen i Østfold

Comments are closed.